Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Tätskikt i våtrum (kap. 2)

Originaltexter hämtade ur Boverkets Byggregler, BBR, har skrivits i rosa fält. Lagar, förordningar och föreskrifter är tvingande regler som ska följas. Allmänna råd beskriver hur man går tillväga för att uppfylla de tvingande reglerna.

Boverkets Byggregler, BBR. Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara vattentäta. (BBR, 6:5331) Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör vara större än 1 000 000 s/m om man inte vid fuktsäkerhetsprojekteringen påvisat att annat ånggenomgångsmotstånd kan användas. Ånggenomgångsmotståndet bör bestämmas vid förhållanden som liknar det aktuella fallet, t.ex. mellan 75 % och 100 % RF (BBR, 6:5331).

GVKs branschregler

Valet av tätskikt är centralt vid fackmässiga installationer av tät- och ytskiktsarbeten i våtrum. Det är viktigt att beakta huskonstruktionen och välja ett lämpligt tätskikt för att minimera risken för vattenskador. Tätskikt appliceras närmast under kakel och klinker – dubbla våtrumstätskikt får inte finnas. Ångspärrar som skyddar isoleringen i husets ytterväggar räknas inte som våtrumstätskikt i badrum.

GVKs branschregler bygger på fuktavsnittet i Boverkets Byggregler, (BBR BFS 2011:6 med ändringar). Där framgår att tätskiktets uppgift är att skydda de delar av golv- och väggkonstruktionen som inte tål fukt. Branschreglerna är en praktisktillämpning av Boverkets Byggregler, som beskriver tekniska lösningar för hur våtrum utförs för att uppfylla de krav som ställs i BBR. De tekniska lösningarna grundar sig bland annat på beprövade metoder eller konstruktioner som på annat sätt har påvisats erhålla tillförsäkrade egenskaper för tänkt användningsområde och tänkt funktion. Säkra Våtrum är också harmoniserade med Säker Vatteninstallation, AMA Hus och AMA VVS & Kyl.

 Det är viktigt att tätskiktets egenskaper inte försämras under dess livslängd, och att konstruktionens tekniska och kemiska förutsättningar inte försvagar tätskiktet.

Förutom kravet på vattentäthet, finns även krav på ångtäthet. Båda egenskaperna skyddar organiskt material i byggnaden mot mikrobiell tillväxt.

GVKs branschregler tillämpas vid så kallade tunnskiktskonstruktioner, och avser golv och väggar i bad- och duschrum samt golv i toalettrum, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare. Reglerna tillämpas vid nybyggnad, tillbyggnad och renovering.

Avvikelser från branschreglerna, till exempel vid renovering av äldre fastigheter där det finns särskilda skäl eller där det inte är tekniskt möjligt att uppfylla reglerna, ska tydligt avtalas och dokumenteras. En avvikelse kan få betydelse vid slutbesiktningen, vid eventuella skador, vid värdering av byggnaden, vid garantibesiktningar eller om fastighetsägaren i efterhand vill ifrågasätta utförandet. Avvikelser ska hanteras enligt GVKs kvalitetssystem.

Godkända produkter

GVK-företag arbetar med branschgodkända produkter som testats och erhållit ett branschgodkännande enligt branschorganisationers regelverk. (Branschorganisationer, som vid tryck av Säkra Våtrum 2016:1, utfärdar branschgodkännande för olika produkttyper är Byggkeramikrådet, Golvbranschen och Säker Vatten AB.)  Aktuell förteckning över godkända produkter finns på www.gvk.se

Följande produktgrupper omfattas av GVKs kvalitetssystem:

 • Plastmatta som beläggning eller beklädnad
 • Plastmatta som tätskikt under kakel och klinker
 • System för tätskiktsfolie
 • System för vätskebaserat tätskikt
 • Övriga produktgrupper:
  • Golvbrunnar
  • Väggnära golvbrunnar
  • Skivmaterial
  • Fästmassa

GVK-förutsättningarna i branschreglerna är kompatibla med alla idag erkända branschgodkända produkter.

Fig. 1.

Figurbeskrivning

Så här ska underlaget se ut innan tätskiktet appliceras.

Fig. 2.

Figurbeskrivning

Fackmässigt våtrumsutförande lägger grunden till ett problemfritt och vattensäkert brukande under lång tid.

Tillgänglighet vid bostadsutforming (kap. 2.1)

Beakta eventuella krav på tillgänglighet vid utformning av våtrummet.

Boverkets Byggregler, BBR. Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen. Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare. I det tillgängliga och användbara hygienrumet ska också gå att ordna en separat duschplats om en sådan saknas från början. (BBR, 3:146) Föreskrifterna i avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen och i avsnitt 9 Energihushållning gäller inte för fritidshus med högst två bostäder. (BBR, 1:2)