Detta är en äldre utgåva av branschreglerna. Nya Säkra Våtrum 2021 hittar du här.

Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Vägg (kap. 5) /

Färdigt underlag - Vägg (kap. 5.3)

Fackmässiga installationer av tätskikt ska uppfylla följande kriterier:

 • Befintligt tät- och ytskikt ska tas bort innan ett nytt tät- och ytskikt appliceras.
 • Underlaget ska vara fast, rent, plant och torrt samt fritt från sprickor och porer.
 • Temperaturen i underlaget får inte vara lägre än 10°C. Högre temperatur kan dock krävas för vissa produkter.
 • Underlaget ska ha max 85 procent relativ fuktighet om inte annat avtalats.
 • Underlaget ska vara fritt från hinder som försvårar applicering av tät- och ytskikt.
 • Betongväggar ska vara gjutna mot en slät form.
 • Putsade ytor ska ha en ytjämnhet motsvarande brädriven slätputs. Se putsstruktur 1-2 enligt avsnitt LBS i AMA Hus.
 • Spackel ska vara avsett för våtrum och det valda tät- och/eller ytskiktet.
 • Organiskt bunden spackelmassa ska inte användas.
  • Ytskador lagas med spackel, alternativt bruk.
  • Lättbetongväggar av block ska bredspacklas, alternativt putsas.
  • Väggelement ska skarvspacklas.