Branschregler Säkra Våtrum 2021 (kap. 1)

Säkra Våtrum är branschreglerna som Sveriges bostads- och fastighetsägare och försäkringsbolag står bakom.

Vattenskador kostar miljardbelopp årligen. För den enskilde bostadsrättsinnehavaren eller villaägaren kan detta betyda tiotusentals kronor. GVK – AB Svensk Våtrumskontroll bildades därför 1988 och har sedan dess arbetat för att minska vattenskadorna i våtrum – det vill säga utrymmen där golv och vägg kontinuerligt utsätts för vatten, till exempel bad- och duschrum, tvättstuga eller wc.

Säkra Våtrum bygger på att våra utbildade fackmän – de GVK-auktoriserade företagen – får rätt förutsättningar att kunna installera säkra material på ett fackmässigt sätt. Dessutom kontrollerar de tätheten på godkända tätskikt i våtrummen med GVKs unika metod för täthetsprovning.

GVK är Sveriges enda organisation för säkra utföranden av våtrum, som representerar brukare, förvaltare, försäkringsbolag och byggherrar. GVK lägger grunden för säkra konstruktionslösningar utan att marknadsintressen går före funktion.

Säkra Våtrum är GVKs branschregler för tätskikt i våtrum. De är utformade efter myndighetsföreskrifter (Boverkets Byggregler) och lagkrav. Branschreglerna visar hur ett lagenligt och fackmässigt våtrumsutförande går till, och ger handfasta praktiska instruktioner för hantverkaren och beställaren. Detta lägger grunden till en problemfri och vattensäker användning av våtrummet under lång tid.

1.1 Övergångsregler

Projekterings- och installationsarbeten som startats efter 1 januari 2021 ska utföras enligt branschregler 2021:1.

Tätskiktsinstallation som startar efter 1 januari 2021 får utföras enligt branschregler 2016:1 förutsatt att:

 • bygglov beviljats före den 1 januari 2021, även då projektering och installationsarbete startas efter 1 januari 2021 eller
 • projekterings- eller bygghandlingar enligt branschregler 2016:1 är påbörjade innan 1 januari 2021

1.3 Reglernas omfattning

Valet av tätskikt är centralt vid fackmässiga installationer av tät- och ytskiktsarbeten i våtrum. Det är viktigt att beakta huskonstruktionen och välja ett lämpligt tätskikt för att minimera risken för vattenskador. GVKs branschregler tillämpas vid så kallade tunnskiktskonstruktioner, och avser golv och väggar i bad- och duschrum samt golv i toalettrum, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare.

Reglerna tillämpas vid nybyggnad, tillbyggnad och renovering.

Principerna i reglerna kan även tillämpas vid övriga rum med golvbrunn, i den mån det är möjligt. Reglerna är dock inte ursprungligen utformad för rum såsom storkök, fläktrum eller städskrubb.

1.2 Förändringar

Viktiga förändringar i förhållande till förgående utgåva Januari 2016 utgåva 1.

 • Förtydligat dispositionen genom att addera läsanvisningar, se kapitel 1.4.
 • Förtydligat ”Plats för bad eller dusch”, se kapitel 4.1.
 • Avstånd mellan rörgenomföring och golvbrunnens yttre fläns, se kapitel 5.1.3.
 • Undantag för rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt, om det görs med en genomföringshylsa, se kapitel 5.1.4.
 • Rekommendationer för golvlutning/fall mot golvbrunn beroende på tät/ytskikt, se kapitel 5.8.5
 • Tätskikt vid dörröppning, se kapitel 8.9.
 • Centrumavstånd mellan rörgenomföringar i vägg för tappvatten- eller värmerör med en diameter mindre eller lika med 32 mm ska vara c/c 60 mm, se kapitel 6.1 & 8.7.
 • För rör eller skyddsrör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör vara minst 60 mm, se kapitel 6.1 & 8.7.
 • Fördelarskåp kan placeras i både våtzon 1 och 2 med krav på att skåpet ansluts tätt mot väggens tätskikt, se kapitel 6.2.
 • Tätskikt vid fönster, se kapitel 8.10.

1.4 Läsanvisning

Branschreglerna är indelade utefter byggprocessens delar i ett våtrum:

 • Förutsättningar inför tätskiktsarbete på golv och vägg. Detta är arbeten som oftast utförs av andra yrkesgrupper såsom VVS-entreprenörer och byggföretag.
 • Krav på utförande av tätskikt på golv och vägg.
 • Efter utfört tätskiktsarbete.

Varje kapitel är i den mån det är tillämpbart uppdelat i följande regelhierarki:

1.Boverkets Byggregler
Originaltexter hämtade ur Boverkets Byggregler, BBR, har skrivits i kursiv stil. Lagar, förordningar och föreskrifter är tvingande regler som ska följas. Allmänna råd beskriver hur man kan gå tillväga för att uppfylla de tvingande reglerna.

2. Krav
Krav i branschreglerna Säkra Våtrum. För att uppfylla branschreglerna måste kraven uppfyllas.

3. Toleranser
För att uppfylla kraven ovan så kan det finnas toleranser som anger godkända värden.

4. Undantag
Där det inte är praktiskt möjligt att uppnå kraven eller där det finns särskilda tekniska lösningar, kan undantagsregler tillämpas och godkännas. Ett undantag innebär inte att kraven i branschreglerna frångås. Ett undantag är en godkänd lösning och innebär inte en avvikelse från branschreglerna Säkra Våtrum. Godkända undantag beskrivs under följande kapitel 5.1.4, 5.2.3, 5.8.4, 7.2.3, 8.9.2 och 9.2.3.

5. Rekommendationer
Rekommendationer är upplysningar att beakta vid val av konstruktionslösningar och materialval. Rekommendationer kan även innehålla förslag på lösningar eller material. Om rekommendationen inte följs innebär det inte nödvändigtvis att reglerna i Säkra Våtrum inte uppfylls.

6. Illustrationer
Branschreglerna innehåller också illustrationer. Illustrationerna ska underlätta tillämpningen av reglerna i det praktiska arbetet. Om innehållet i en illustration ser ut att skilja sig från den skrivna regeln är det den skrivna regeln som ska tillämpas.

1.5 Samordning med AMA och krav för VVS

Kraven i Säkra Våtrum är harmoniserade med branschregler utgivna av följande organisationer: Säker Vatten, Byggkeramikrådet, Måleribranschens Våtrumskontroll samt publikationerna AMA Hus och AMA VVS & Kyla.

1.6 Boverkets Byggregler

GVKs branschregler bygger på fuktavsnittet i Boverkets Byggregler, (BBR BFS 2011:6 med ändringar). Där framgår att tätskiktets uppgift är att skydda de delar av golv- och väggkonstruktionen som inte tål fukt. Branschreglerna är en praktisk tillämpning av Boverkets Byggregler, som beskriver tekniska lösningar för hur våtrum utförs för att uppfylla de krav som ställs i BBR. De tekniska lösningarna grundar sig bland annat på beprövade metoder eller konstruktioner som på annat sätt har påvisats erhålla tillförsäkrade egenskaper för tänkt användningsområde och tänkt funktion.

1.6.1 Boverkets Byggregler, BBR

Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenspill eller utläckande vatten ska ha ett vattentätt skikt som hindrar fukt att komma i kontakt med byggnadsdelar och utrymmen som inte tål fukt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet från betong och bruk, vatten, temperaturvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. Vattentäta skikt ska även tåla vibrationer från normal utrustning i utrymmet. Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt ska vara vattentäta. (BBR, 6:5331)

- Ånggenomgångsmotståndet hos det vattentäta skiktet bör vara större än 1 000 000 s/m om man inte vid fuktsäkerhetsprojekteringen påvisat att annat ånggenomgångsmotstånd kan användas. Ånggenomgångsmotståndet bör bestämmas vid förhållanden som liknar det aktuella fallet, t.ex. mellan 75 % och 100 % RF. (BBR, 6:5331).

1.7 Tillgänglighet vid bostadsutformning

1.6.1 Boverkets Byggregler, BBR

Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen. Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare. I det tillgängliga och användbara hygienrummet ska också gå att ordna en separat duschplats om en sådan saknas från början. (BBR, 3:146)

Föreskrifterna i avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen och i avsnitt 9 Energihushållning gäller inte för fritidshus med högst två bostäder. (BBR, 1:2)

 

Beakta eventuella krav på tillgänglighet vid utformning av våtrummet.