Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Vägg (kap. 6)

6.2 Fördelarskåp och inbyggnadslådor

Förutom rörgenomföringar så finns andra typer av produkter som installeras i våtrum och därmed bryter väggens tätskikt. För fördelarskåp och inbyggnadslådor som placeras i utrymmen med tätskikt på vägg ställs följande krav för att uppnå ett vattentätt resultat.

6.2.1 Krav 

 • Fördelarskåp med serviceöppningar får inte placeras i plats för bad eller dusch.
 • I rum med tätskikt på vägg ska fördelarskåp eller annan prefabricerad konstruktion som ansluts mot väggens tätskikt vara provad och godkänd enligt branschstandard.
 • I rum med tätskikt på vägg ska fördelarskåp eller annan prefabricerad konstruktion som inte är anslutna mot väggens tätskikt, ha serviceöppning med vattentät lucka och ram. Ramen ska vara ansluten till väggens tätskikt och anslutningen ska vara provad och godkänd enligt branschstandard.
 • Inbyggnadslådor för tappvattenarmaturer ska vara provade och godkända enligt gällande branschkrav för att anslutas mot väggens tätskikt. De ska vara utformade så att kopplingar kan bytas ut utan att tätskiktet förstörs.

Figurbeskrivning

Figur 27. Fördelarskåp med vattentät lucka och ram.

Figurbeskrivning

Figur 28. Inbyggnadslåda för tappvattenarmatur.

6.5 Skivkonstruktion vägg

Vid val av skivmaterial på vägg är det viktigt att skivan är kompatibel med valt tätskikt.

6.5.1 Boverkets Byggregler

Underlag för vattentäta skikt ska vara lämpliga för denna användning. (BBR, 6.5335)

6.5.2 Krav 

 • Val av skivmaterial/våtrumsskiva ska ske med hänsyn till, och vara kompatibelt med valt tätskikt under keramik eller tät- och ytskikt av plastmatta. Se godkända våtrumskivor på www.gvk.se.
 • Följ alltid skivleverantörens rekommendationer för regelavstånd, dimensioner och böjstyvhet.
 • Följ alltid leverantörens skriftliga anvisningar vid eventuell förbehandling av skivmaterial i form av till exempel vidhäftningsprimer och spackel.
De lägsta kraven på skivmaterial beroende på tät- och ytskiktPlastmatta som tät- och ytskiktTätskiktsfolieVätskebaserat tätskikt
 Kartongbeklädd gipsskiva  Godkänt i Våtzon 1 och 2  Godkänt i Våtzon 1 och 2  Godkänt i Våtzon 2*
 Våtrumsskiva med dokumenterad kompabilitet mellan skivan och typen av tätskikt.***  Godkänt i Våtzon 1 och 2**  Godkänt i Våtzon 1 och 2  Godkänt i Våtzon 2

Tabell 7. GVKs krav på skivmaterial på vägg beroende på valt tät- och ytskikt

* Vätskebaserade tätskikt med ett ånggenomgångsmotstånd på minst 1 miljon s/m kan användas under keramik i våtzon 2.

** Vid plastmatta som tät- och ytskikt ska skivan vara sådan att installationen inte orsakar några skönhetsfel – till exempel i skarvövergångar eller migrering.

*** För mer information om våtrumskivor se kapitel 2.3 samt gvk.se/godkanda-produkter.

6.5.3 Rekommendationer 

 • Vid val av material, ta hänsyn till eventuella infästningar och möjligheten att eftermontera till exempel stödhandtag eller duschväggar.
 • För att möjliggöra infästningar i väggen utan bakomliggande reglar eller kortlingar kan man välja en skivkonstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel 15 mm konstruktionsplywood (kryssfaner) som uppfyller kvalitet EN 636 20/70 på 70 mm träregel, alternativt plåtregel, i båda fallen monterade på c/c 450. På våtrumssidan monteras därefter en formstabil skiva som underlag för tät- och ytskikt.
 • För fler krav på infästningar se kapitel 10.

Figurbeskrivning

Figur 30. Våtrumsinnervägg med 15 mm konstruktionsplywood.

6.1 Rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt

Vid rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt ställs det krav på både placering och fixering för att möjliggöra fackmässiga installationer av tätskikt.

6.1.1 Krav

 • I plats för bad eller dusch får inga rörgenomföringar finnas förutom:
 • Direkt anslutning till badkars- eller duschblandare och eventuell duschanordning.
 • Kopplingsbricka för slanganslutning av duschkabin eller blandare på badkarskant.
 • Ovanför plats för bad eller dusch, dvs 2 m över golvet, får rörgenomföringar finnas, dock inte närmare taket än 100 mm - detta för att möjliggöra montering av tätskikt.
 • Spillvattenrör eller anslutningsstosar för WC-stolar ska vara anpassade för tätning mot väggens tätskikt.
 • Alla rör ska vara fixerade så att det inte kan uppstå rörelser mellan rören och väggen.
 • Fixering ska vara utförd enligt rörleverantörens monteringsanvisning.

Figurbeskrivning

Figur 24. Rörgenomföringar utanför plats för bad eller dusch, 2 meter över golvet (våtzon 1).

6.1.2 Toleranser

 • Centrumavstånd mellan rörgenomföringar i vägg för tappvatten- eller värmerör med en diameter mindre eller lika med 32 mm ska vara c/c 60 mm.
 • För rör eller skyddsrör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör vara minst 60 mm.
 • Avståndet mellan rör och tätskiktet på angränsande vägg eller golv ska vara minst 60 mm.
 • Rör ska sticka ut cirka 60 mm från väggens tätskikt.
 • Alla rör ska vara monterade vinkelrätt (90⁰) mot väggen.
 • Största tillåtna mellanrum mellan rör eller annan genomföringsdetalj och väggskivan eller motsvarande är 2 mm.

Figurbeskrivning

Figur 25. Rörgenomföring i vägg med tätskikt för rör upp till 32 mm.

Figurbeskrivning

Figur 26. Rörgenomföring i vägg med tätskikt för rör över 32 mm.

6.3 Genomföringar för el som bryter väggens tätskikt

Installationer av el i våtrum ska alltid ske i samråd med elinstallationsföretag. Placering av genomföringar för el, vald väggkonstruktion och tät- och ytskikt är exempel på förutsättningar som påverkar tätskiktets anslutning.

6.3.1 Krav 

 • Elinstallationer ska utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och enligt Installatörsföretagens rekommendationer.
 • Genomföringar för el i plats för bad eller dusch och i våtzon 1 ska möjliggöra tät anslutning mot väggens tätskikt.
 • I plats för bad eller dusch ska genomföring för el utföras med ett fixerat VP-rör, exempelvis genom en rörböj, eller enligt annan produkt som är utformad för tät anslutning till väggens tätskikt.
 • Flexrör ska inte användas vid genomföringar.
 • Minsta diameter på VP-rör ska vara 16 mm.
 • Infälld apparatdosa till strömställare i våtzon 2 kräver inte tätning.

6.3.2 Rekommendationer 

 • Överväg att placera genomföring synligt och ej förlagd dolt bakom till exempel bubbelbadkar.
 • Genomföringar för el ska om möjligt placeras i våtzon 2.
Sammanfattning av krav på rörgenomföringar som bryter väggens tätskikt. Förutsatt att alla ovanstående krav och toleranser följs.Plats för Bad eller DuschVåtzon 1 (utanför plats för Bad eller Dusch)Våtzon 2
 Direkt anslutning till kar- eller duschblandare Godkänt  Ej tillämpbart  Ej tillämpbart
 Annan rörgenomföring  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt
 Läckageindikering   Ej godkänt  Godkänt  Godkänt
 Spillvattenrör eller anslutningsstosar för WC-stolar  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt
 Fördelarskåp  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt
 Inbyggnadslåda  Godkänt  Godkänt  Godkänt
 Genomföringar för el  Godkänt  Godkänt  Godkänt
 Ventilationsrör  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt

Tabell 5. Tabellen ovan redogör för vilka typer av genomföringar som är godkända att bryta väggens tätskikt beroende på typ av rör och utrymme.

6.4 Färdigt underlag – Vägg

För att uppfylla fackmässiga installationer av tätskikt ska följande förutsättningar uppfyllas:

6.4.1 Krav 

 • Befintligt tät- och ytskikt ska tas bort innan ett nytt tät- och ytskikt appliceras.
 • Underlaget ska vara fast, rent, plant och torrt samt fritt från sprickor och porer.
 • Vid plastmatta som tät- och ytskikt får temperaturen i underlaget vara lägst + 18°C.
 • Vid tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt får temperaturen i underlaget vara lägst + 10°C. Högre temperatur kan dock krävas för vissa produkter.
 • Underlaget ska ha max 85 procent relativ fuktighet om inte annat avtalats.
 • Underlaget ska vara fritt från hinder som försvårar applicering av tät- och ytskikt.
 • Betongväggar ska vara gjutna mot en slät form.
 • Putsade ytor ska ha en ytjämnhet motsvarande brädriven slätputs. Se putsstruktur 1-2 enligt avsnitt LBS i AMA Hus.
 • Spackel ska vara avsett för våtrum och det valda tät- och/eller ytskiktet.
 • Ytskador lagas med spackel, alternativt bruk.
 • Lättbetongväggar av block ska bredspacklas, alternativt putsas.
 • Väggelement ska skarvspacklas.
 • Organiskt bunden spackelmassa ska inte användas.

6.4.2 Tolerenser

AMA Hus tabell 44.C/-1
   MätlängdTolerans
 Buktighet   0,25 m  ± 2 mm
   2 m  ± 5 mm
 Lutning  H (mätlängd) mm  H/600, lägst +- 5 mm. högst +- 20 mm

Tabell 6. Krav på toleranser underlag vägg enligt AMA hus.

Detta innebär att 5 mm från lodlinjen gäller för alla väggar upp till höjden 3,0 meter (3000/600=5). Högre väggars tolerans beräknas enligt formeln H/600 enligt tabell ovan, dock max 20 mm.

Vid särskilda val av ytskikt kan andra toleranser än ovan angivna behöva avtalas. Exempelvis vid montering av storformatiga plattor på vägg krävs det högre krav på ytjämnhet.

Figurbeskrivning

Figur 29. Väggens lutning.