Förutsättningar inför tätskikt - Golv (kap. 5)

5.2 Golvbrunnar

Många vattenskador kan undvikas om golvbrunnen monteras på rätt sätt. Tänk på att det är särskilda regler för golvbrunnar som sitter närmare än 200 mm från väggen.

Figurbeskrivning

Fixering av golvbrunn med hjälp av montageplatta i träbjälklag.

5.2.1 Krav 

 • Vid renoveringar ska golvbrunnar bytas ut om de är tillverkade före 1990.
 • Vid renoveringar ska golvbrunnar bytas ut om det inte är säkerställt att de fungerar felfritt – till exempel om de är defekta, saknar klämringar eller reservdelar.
 • Golvbrunn ska vara monterad så att det inte kan uppstå rörelser mellan golvbrunnen och underlaget, tätskiktet eller golvbeläggningen.
 • I träbjälklag ska golvbrunnen vara monterad med monteringsplatta enligt golvbrunnsleverantörens anvisning.
 • I betongbjälklag ska golvbrunnar vara fixerade enligt tillverkarens monteringsanvisning.
 • Golvbrunnens placering ska möjliggöra rengöring och demontering av vattenlåset.
 • Golvbrunnens placering ska möjliggöra golvlutning/fall mot golvbrunnen.

Figurbeskrivning

Fixering av golvbrunn med hjälp av fixtur inför betonggjutning.

5.2.2 Toleranser 

 • En golvbrunn ska vara placerad minst 200 mm från väggens tätskikt, mätt från golvbrunnens yttre fläns. Undantag gäller för golvbrunnar som har godkänts för väggnära placering. Se kapitel 2.2 för mer information om väggnära brunnnar.
 • En golvbrunn ska vara monterad på samma nivå som intilliggande underlag för tätskikt.
 • Golvbrunnen får luta max 2 mm från golvbrunnens centrum till golvbrunnens ytterkant.
 • En golvbrunns läge i höjdled får avvika max 4 mm från angivet referensvärde, till exempel nivå för tät- eller ytskikt vid dörröppning.

Figurbeskrivning

Tolerans för golvbrunnens lutning.

Figurbeskrivning

Tolerans för golvbrunnens placering i höjdled.

5.2.3 Undantag 

 • Golvbrunnen ska i första hand placeras i rätt nivå och i våg för att undvika förhöjningsringar. Om en golvbrunn är placerad lägre än det underlag som tätskiktet ska appliceras på, kan man antingen höja golvbrunnen eller installera en förhöjningsring för att göra det möjligt att ansluta tätskiktet i önskad nivå och läge. I så fall ska endast den typgodkända förhöjningsringen för den specifika golvbrunnen användas.

5.2.4 Rekommendationer 

 • Tänk på att säkerställa att golvbrunnens placering i höjdled möjliggör tillräckligt med utrymme för eventuell installation av golvvärme.

5.3 Väggnära golvbrunnar

Väggnära golvbrunn ska vara provad och godkänd tillsammans med det tätskikt som ska användas.

Läs mer under kapitel 2.2.

För godkända kombinationer se gvk.se.

Figurbeskrivning

Väggnära golvbrunn.

5.9 Dörröppning golv

Syftet med nedanstående krav är att ge rätt förutsättningar vid dörröppning för att möjliggöra att tätskiktet kan installeras tätt och skydda eventuellt fuktkänsligt material. För att se kraven för utförande av tätskikt, se kapitel 8.9.

5.9.1 Krav 

 • Trösklar och dörrkarm eller motsvarande ska vara monterade innan tätskiktet appliceras.
 • Tröskel eller motsvarande ska monteras i liv med våtrumsvägg för att möjliggöra homogent (foglöst) uppvik av tätskikt.
 • Det finns inget krav på tröskel i ett våtrum, men om tröskel saknas ska fuktkänsligt material vid dörröppning skyddas och golvbrunnens fläns ligga minst 20 mm under tätskiktets uppvik/översta punkt vid dörröppningen.
 • Vid keramiskt ytskikt kan fästmassa transportera fukt till intilliggande konstruktion om den inte skyddas genom försegling.
 • I vissa konstruktioner kan tröskel krävas, till exempel vissa skjutdörrar.

5.9.2 Rekommendationer 

 • Observera eventuella krav om tillgänglighet med hänsyn till nivåskillnad mellan våtrummet och angränsande utrymme.
 • Tätskiktet ska alltid ha stöd mot bakomliggande underlag. Glipa mellan vägg och dörrkarm, utan bakomliggande underlag, får vara högst 10 mm.
 • Beakta möjlighet till installation av tröskel till toalett eller annat utrymme med krav på tätskikt där golvbrunn saknas. I syfte att förhindra att vatten från exempelvis läckage leds ut i angränsande utrymme.

Figurbeskrivning

Figur 22. Dörrkarm och tröskel ska vara monterad innan tätskiktet appliceras.

5.10 Golvvärme

I våtrum med träbjälklag, där värmeöverförande egenskaper ska förenas med bjälklagets bärighet och våtrumsgolvets vattentäthet, ställs följande krav på installationen.

5.10.1 Krav

Vid golvvärme i våtrum gäller följande: 

 • Golvvärmesystemet ska placeras under tätskiktet.
 • Avjämningsmassan appliceras enligt leverantörens anvisning, så att erforderlig tjocklek ovan värmeslingan uppnås.
 • De keramiska plattornas fuktupptagning får vara högst 6 procent.
 • Beakta golvvärmens placering, till exempel i särskild dokumentation, vid montering av WC eller bidé. För krav på infästning av WC eller bidé se kapitel 10.5.
 • Golvvärmen får slås på tidigast 28 dygn efter monteringen av keramiskt ytskikt.
 • Temperaturen ska höjas jämnt, max 3 °C per dygn, eller enligt leverantörens anvisning.
 • Golvytans temperatur får inte överstiga 27 °C.

Figurbeskrivning

Figur 23. Avjämningsmassa och golvvärme ska placeras under tätskikt.

5.1 Rörgenomföring som bryter golvets tätskikt

5.1.1 Boverkets Byggregler

I de delar av golvet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill får endast genomföringar för avloppsenheter utföras. Golvavlopp ska vara så fast förankrade i bjälklagskonstruktionen att inbördes rörelser inte uppstår mellan avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggning. Golvavloppets förankring och läge i höjd och våg bör kontrolleras innan det vattentäta skiktet appliceras. (BBR, Kap. 6.5335)

 

5.1.2 Krav

 • I plats för bad eller dusch får det endast finnas golvbrunn.
 • I bad- eller duschrum, tvättstuga och rum med vattenvärmare eller motsvarande ska inga rörgenomföringar finnas i golv förutom spillvattenrör och golvbrunn. Undantag från denna regel se 5.1.4.
 • Spillvattenrör/genomföringshylsor ska vara fixerade vinkelrätt mot golvet innan tätskiktet installeras, så att det inte kan uppstå rörelser mellan röret och golvet när tätskiktet monteras.
 • I WC-rum får rörgenomföringar även utföras utan rörgenomföringshylsa, förutsatt att de har en slät yta.
 • Anslutningsstos för WC-stolar och avloppsrör/hylsor ska vara utformade så att plastmattan på golvet kan krängas över stosen och ge ett uppvik enligt tätskiktsleverantörens anvisning.
 • Stosar/genomföringshylsor ska vara av material som tål temperaturer från värmefönar för golvmatta.
 • Stos, spillvattenrör och genomföringshylsor ska ha en slät yta och vara utformade så att tätningsmanschetter eller förseglingar för vätskebaserade tätskikt eller tätskiktsfolie kan anslutas vattentätt mot dem.
 • Rör ska inte ha rörkoppling monterad när tätskiktet monteras.

Figurbeskrivning

Fig 7. Mått för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med plastmatta som tät- och ytskikt (även bakom keramik).

Figurbeskrivning

Fig 8. Mått för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt.

5.1.3 Toleranser

 • Avståndet mellan avloppsrör/hylsa och vägg ska vara minst 60 mm när tätskikt installeras.
 • Avloppsstosar, avloppsrör eller hylsor ska sticka upp minst 40 mm och max 60 mm över golv när tätskikt installeras. Efter installation av tätskikt kan rör kapas till önskad längd, förutsatt att tät- och ytskiktets anslutning till röret inte skadas.
 • Avståndet mellan avloppsrör/hylsor ska vara minst 100 mm.
 • Hål för genomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör eller annan genomföringsdetalj.
 • Avståndet mellan rörgenomföring och golvbrunnens yttre fläns ska vara minst 200 mm vid tätskiktsfolie och vätskebaserat tätskikt.
 • Avståndet mellan rörgenomföring och golvbrunnens yttre fläns ska vara minst 500 mm vid plastmatta som tätskikt bakom keramik eller som tät- och ytskikt.
 • Observera att det inte får förekomma rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt i plats för bad eller dusch, se krav 5.1.2.

5.1.4 Undantag för rörgenomföring som bryter golvets tätskikt

Rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt ska undvikas så långt det går i syfte att minimera risken för vattenskada. I undantagsfall där det inte är praktiskt möjligt eller där det finns särskilda tekniska lösningar kan undantag godkännas. 

 • I bad- och duschrum eller i tvättstuga där det finns vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare ska rörgenomföringar till eller från sådana apparater utföras med rörgenomföringshylsa.
 • Rörgenomföringshylsa får inte placeras i plats för bad eller dusch.
 • I WC-rum ska avstånd mellan genomföringar i golv för tappvatten- eller värmerör med diameter mindre eller lika med 32 mm vara c/c 60 mm. För rör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör eller rörgenomföringshylsor vara minst 60 mm. Rörgenomföring ska ha slät yta för anslutning av tätskikt.

Figurbeskrivning

Rörgenomföringar i golv i bad- eller duschrum, tvättstuga och apparatrum med vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare ska rörgenomföringar till eller från sådana apparater utföras med rörgenomföringshylsa.

Nedanstående tabell gäller förutsatt att alla ovanstående krav och toleranser följs.

   Plats för bad eller duschBad- och duschrum med apparat*Tvättstuga med apparat*Apparatrum (Vattenvärmare, vattenmätare osv.)Toalettrum/Wc
 Golvbrunn  Godkänt  Godkänt  Godkänt  Godkänt  Godkänt
 Spillvattenrör  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt  Godkänt  Godkänt
 Rör till vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare utan rörgenomföringshylsa.  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej tillämpbart
Rör till vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare med genomföringshylsa.  Ej godkänt  Undantag Godkänt  Undantag Godkänt  Undantag Godkänt  Ej tillämpbart
 Tappvatten- och eller värmerör med/utan genomföringshylsa.  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej godkänt  Godkänt

* Vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare.


Tabell 1. Tabellen ovan redogör för vilka typer av genomföringar som är godkända att bryta golvets tätskikt beroende på typ av rör och utrymme.

5.4 Spärrännor

En spärränna är en slags långsmal golvbrunn. För en spärränna ska det, liksom för en traditionell golvbrunn, finnas en monteringsanvisning för hur man ska ansluta tätskiktet till spärrännan.

5.5 Färdigt underlag – Golv

För fackmässig installation av tätskikt ska följande kriterier vara uppfyllda:

5.5.1 Krav 

 • Befintligt tät- och ytskikt ska tas bort innan ett nytt tät- och ytskikt appliceras.
 • Vid plastmatta som tät- och ytskikt får temperaturen i underlaget vara lägst + 18°C.
 • Vid tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt får temperaturen i underlaget vara lägst + 10°C. Högre temperatur kan dock krävas för vissa produkter.
 • Underlaget ska ha max 85 procents relativ fuktighet, om inte annat anges i tätskiktsleverantörens monteringsanvisning.
 • Underlaget ska vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor och porer.

5.5.2 Toleranser

Underlaget ska uppfylla angivna toleranser för buktighet enligt AMA Hus. Underlaget i våtrum ska uppfylla klass A om inget annat avtalats. Vid storformatiga plattor bör klass A+ enligt tabellen nedan föreskrivas på underlaget.

AMA Hus 43.DC/-1
MätlängdKlass A+Klass AKlass B
 0,25 m  ± 1,0 mm  ± 1,2 mm  ± 1,2 mm
 1 m  ± 1,5 mm  ± 2 mm  ± 3,0 mm
 2 m  ± 2 mm  ± 3 mm  ± 5,0 mm

Tabell 2. Krav på toleranser underlag golv enligt AMA hus.

5.6 Träbjälklagskonstruktion

Välj ett skivmaterial som passar för ändamålet. Fuktkänsliga organiska material ska inte användas som underlag för vätskebaserade tätskikt. För golvspånskivor i träbjälklag rekommenderas kvalitet V 313-P5, till exempel vid förstärkning av träbjälklag eller som underlag för plastmattor.

Golv som ska förses med ett keramiskt ytskikt måste förstärkas i två avseenden:

 • Styvhet vad gäller bjälklagets totala bärighet och lokalt mellan bjälkarna, för att förhindra svikt.
 • Stabilitet mot fuktrörelser (till exempel kan trämaterial röra sig om luftfuktigheten förändras).

Förutsättningar för bjälklagskonstruktion (gäller bjälkar med virkeskvalitet C24 eller motsvarande med dimensionerna 45 x 220 mm):

 • Maximalt centrumavstånd på 600 mm mellan bjälkarna, vid upp till 3,4 meter mellan stöden.
 • Maximalt centrumavstånd på 300 mm mellan bjälkarna, vid upp till 4,2 meter mellan stöden.
 • Bjälkarna ska vara säkrade i sidled mot vippning. Vid högre belastning eller vid särskilda förutsättningar krävs en särskild belastningsberäkning. Kortlingar – ett slags korta reglar för golvbrunnar eller infästningar av WC-stolar – ska ha samma dimensioner och kvalitet som golvbjälkarna.

Spännvidder för golvbjälkar beroende av golvbjälkarnas dimensioner redovisas i tabellerna.

5.6.1 Krav

Golv som ska förses med ett keramiskt ytskikt måste förstärkas i två avseenden:

 • Styvhet vad gäller bjälklagets totala bärighet och lokalt mellan bjälkarna, för att förhindra svikt.
 • Stabilitet mot fuktrörelser (till exempel kan trämaterial röra sig om luftfuktigheten förändras).

5.6.2 Förutsättningar för bjälklagskonstruktion i våtrum

Förutsättningarna gäller för bjälkar med virkeskvalitet C24 eller C14 eller motsvarande med dimensionerna 45 x 220 mm.

 • Maximalt centrumavstånd på 600 mm mellan bjälkarna, vid upp till 3,4 meter mellan stöden.
 • Maximalt centrumavstånd på 300 mm mellan bjälkarna, vid upp till 4,2 meter mellan stöden.
Max uppläggsavstånd [m]Max c/c avstånd [mm]Virkeskvalitet
 2,5  600  C14
 3,0  600  C24
 3,2  300  C14
 3,8  300  C24

Tabell 3. Spännvidder för golvbjälkar, byggreglar, B x H, 45 x 195 mm, anges i Bygg Badrummet Rätt.

Max uppläggsavstånd [m]Max c/c avstånd [mm]Virkeskvalitet
 2,9  600  C14
 3,4  600  C24
 3,6  300  C14
 4,2  300  C24

Tabell 4. Spännvidder för golvbjälkar, byggreglar, B x H, 45 x 220 mm, anges i Bygg Badrummet Rätt.

Bjälkarna ska vara säkrade i sidled mot vippning. Vid högre belastning eller vid särskilda förutsättningar krävs en särskild belastningsberäkning. Kortlingar för golvbrunnar eller infästningar av WC-stolar – ska ha samma dimensioner och kvalitet som golvbjälkarna.

5.6.3 Metoder för förstärkning av träbjälklag för keramiskt ytskikt.

Träbjälklag, max 600 mm, kan förstärkas på två olika sätt: 

 1. 22 mm golvspånskiva eller motsvarande (kvalitet V313-P5 rekommenderas), som kombineras med något av följande alternativ:
  • Formstabil avjämningsmassa som appliceras på spånskivan. Leverantören ska ange hur eventuell armering av avjämningsmassan ska utföras. Tjockleken utan elvärmekablar får inte understiga 12 mm om inte spackelleverantören rekommenderar något annat.
  • Formstabil 13 mm-skiva, som limmas och skruvas fast i spånskivan. När limmet har verkat tas skruvarna bort för att inte skada tätskiktet.
 2. Lättfyllnadsmassa mellan golvbjälkarna med armerad avjämningsmassa, som utförs enligt redovisad konstruktionslösning eller monteringsanvisning. Förstärkning med lättfyllnadsmassa med följande egenskaper: densitet ≤ 450 kg/ m^3 och tryckhållfasthet ≥ 2 MPa.

Figurbeskrivning

Förstärkning av träbjälklag med formstabil avjämningsmassa eller hellimmad formstabil skiva.

Figurbeskrivning

Förstärkning med lättfyllnadsmassa, med följande egenskaper: densitet ≤ 450 kg/m^3 och tryckhållfasthet ≥ 2 MPa.

5.6.4 Rekommendationer 

 • Beakta möjligheten att förstärka underlaget även när plastmatta installeras som ytskikt.
 • För att minska nivåskillnaden mellan golvet i våtrummet och golvet i det angränsande utrymmet kan man minska bjälklagshöjden, under förutsättning att det finns en särskild belastningsberäkning för konstruktionen som medger detta

5.7 Skivmaterial golv

Valet av byggskiva för golv i våtrum styrs framförallt av huskonstruktion, krav på våtrummets användning, vilket ytskikt som ska installeras - plastmatta eller kakel, klinker, natursten etcetera. Välj ett skivmaterial som passar för ändamålet. Det finns i huvudsak två olika typer av skivprodukter, fribärande byggskivor (fibergips och spånskiva) och formstabil golvskiva (golvgips och cementbunden skiva). De formstabila skivorna kan monteras på fribärande golvskivor, i syfte att förstärka golvet så att man kan montera klinkerplattor på golvet.

5.7.1 Krav 

 • Fuktkänsliga organiska material ska inte användas som underlag för vätskebaserade tätskikt.
 • Skivan ska vara monterad enlig skivleverantörens anvisning.
 • Eventuella skruvar ska vara borttagna efter att limmet har torkat eller härdat.

5.7.2 Rekommendationer 

 • För golvspånskivor i träbjälklag rekommenderas kvalitet V 313-P5, till exempel vid förstärkning av träbjälklag eller som underlag för plastmattor.

5.8 Golvlutning/Fall mot golvbrunn

I utrymmen med golvavlopp ska de delar av golvet och dess vattentäta skikt som regelbundet utsätts för vatten luta mot avloppet. Syftet med kraven är att undvika att vatten leds ut i angränsande utrymmen och orsakar vattenskador, för att det ska kunna ske på rätt sätt finns krav på hur golvlutningen ska utformas.

5.8.1 Boverkets Byggregler

I utrymmen med golvavlopp ska golvet och dess vattentäta skikt ha fall mot avloppet i de delar av utrymmet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. (BBR, Kap. 6:5335)

5.8.2 Krav

 • Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.
 • Golvlutningen ska utformas så att vatten inte leds ut i angränsade utrymmen vid normal användning av våtrummet.
 • Lutningen ska utformas så att vatten inte hindras från att rinna ner i golvbrunnen, förutom det vatten som blir kvar på grund av ytspänning.
 • Kravet på lutning omfattar både underlaget vid montage av tätskikt och montage av ytskikt.
 • Golvets lutning ska utformas så att tätskiktets eventuella uppvik vid dörröppningen ligger minst 20 mm över golvbrunnens fläns i duschplatsen eller motsvarande. Se figur 17–19.
 • Vid plastmatta som tät- och ytskikt där tröskel ej monteras alternativt att tröskeln ej möjliggör uppvik mäts nivåskillnaden om 20 mm mellan golvbrunnens fläns och plastmattans överkant vid dörröppning. Se figur 18.

5.8.3 Toleranser 

 • I duschplatser eller motsvarande ska golvets lutning mot golvbrunnen vara minst 1:150 (7 mm/m) och högst 1:50 (20 mm/m). Golvets lutning mellan golvbrunn och intilliggande väggar kan vara högst 1:25 (40 mm/m). Se bedömning av golvets lutning under 5.8.6.
 • Lutningen på övrigt golv i våtrummet ska vara minst 1:500 (2 mm/m) och högst 1:100 (10 mm/m). Se rekommendationer för utförande av plast respektive keramik under kapitel 5.8.5.

Figurbeskrivning

Figur 20. Fall mot golvbrunn med plastmatta som tät- och ytskikt.

Figurbeskrivning

Figur 21. Fall mot golvbrunn med keramiskt ytskikt.

5.8.4 Undantag för golvlutning/fall mot golvbrunn 

 • I våtutrymmen där särskilda skäl föreligger, till exempel utrymmen med fler än en golvbrunn eller ett större våtutrymme, kan en alternativ lutning avtalas/ godkännas. Ett större utrymme kan resultera i ett förhöjt insteg till utrymmet om lutning utförs på hela golvet.

5.8.5 Rekommendationer 

 • Storleken av klinkerplattor kräver olika förutsättningar i underlaget, bland annat utformningen av golvets lutning. Klinkerplattor av stort format kräver normalt en mindre och jämn lutning för att förhindra fogsprång.
 • Vid utformning av golvlutningen, ta hänsyn till eventuella ojämnheter och nivåskillnader som kan förekomma till följd av skarvförseglingar av tätskiktsfolier eller vätskebaserade tätskikt. Golvets lutning måste kompensera nivåskillnaden.
 • I små våtrum kan det vara svårt att uppnå att golvet och dess ytskikt vid dörröppningen ligger minst 20 mm över golvbrunnens fläns i och med att brunnen är placerad nära dörröppningen, utan att det leder till för brant fall/ lutning på golvet – då ska en tröskel installeras och tätskiktet ska vikas upp mot denna.
 • Vid plastmatta som tät- och ytskikt rekommenderas att golvets lutning mot golvbrunnen är mellan 2-10 mm/m på övrig golvyta.
 • Vid keramiskt ytskikt rekommenderas att golvets lutning mot golvbrunnen är mellan 5-10 mm/m på övrig golvyta.

5.8.6 Bedömning av golvets lutning

För att det ska föreligga en risk för halka så krävs att golvytan är gångbar. På golvytor som normalt inte kan beträdas föreligger det därmed inte risk för halka. Mellan golvbrunn och intilliggande vägg kan golvets lutning vara max 1:25 (40 mm/m), förutsatt att den brantare lutningen inte orsakar att tätskiktet släpper från underlaget. Notera att det finns godkända plastmattor med halkhämmade egenskaper som testas särskilt med hänsyn till halkrisk.

Observera att det finns plastmattor med glasfiberarmering som inte klarar av en brantare lutning på golvet än 1:50 (20 mm/m). Detta framgår i leverantörens anvisning. Notera att golvets brantare lutning vid golvbrunn och intilliggande vägg är en konsekvens av både golvbrunnens placering i förhållande till vägg och att eftersträva en ”rak linje” i golv- och väggvinkel.

Läs mer och se räkneverktyg på gvk.se