Ordlista

Alkaliebeständighet

Ämnes motståndsförmåga mot inverkan av alkali (alkalisk miljö, högt pH).

AMA Hus

Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten.

Avjämningsmassa

Cementbaserat spackel som används för golvavjämning och vid fallspackling i tjockare skikt.

Bakfall

Golvet lutar åt fel håll så att vattnet inte kan rinna mot golvbrunn.

Beklädnad

Ytskikt på tak- eller väggyta.

Beläggning

Ytskikt på golv, trappor eller dylikt.

Bjälklag

Bärande delen av ett undergolv.

Bom

Defekt hos golv som uppstår när vidhäftningen mellan två skikt har upphört, till exempel mellan underlag och ytmaterial.

Buktighet

Linjes eller ytas avvikelse från ett givet plan.

Deformationsupptagande skikt

Ett tjockare tätskikt som kan ta upp rörelser i underlaget. Till exempel plastmatta eller annat deformationsupptagande tätskikt.

Designbrunn

Normalt en väggnära brunn men kan också vara en spärränna.

Delreparation

Del av yta som repareras/lagas

Dubbellimning

Bestrykning med fästmassa eller lim på såväl underlag som beläggningsmaterial och omedelbar sammanfogning.

Enkellimning

Limning genom bestrykning av fästmassa eller lim på enbart en av två ytor som ska sammanfogas.

Fall

Lutning mot golvbrunn så att vattnet rinner mot golvbrunnen.

Formtolerans

Största tillåtna avvikelse från given form, såsom krokighet, buktighet, skevhet, vinkelavvikelse och lutning.

Fukthalt

Vikt av förångningsbart vatten per kubikmeter material.

Fuktkvot

Viktprocent fukt räknat på material i torrt tillstånd, anges i procent per kg.

Fuktskydd

Samlingsnamn för olika typer av material med syfte att minska eller stoppa fuktvandring.

Fuktspärr

Även kallat luftspaltsbildande skikt, är ett skikt som ska hindra både skadlig ångtransport/diffusion, ångkonvektion samt kapillärsugning. Skiktet kan bestå av exempelvis plastfolie eller luftspaltbildande skivor av HD polyeten eller polypropen. Ej att förväxla med fuktisolering.

Fuktsäkerhetsprojektering

Systematiska åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador som direkt eller indirekt orsakas av fukt. I detta skede anges även de förutsättningar som gäller i produktions- och förvaltningsskedet för att säkerställa byggnadens fuktsäkerhet.

Fukttillstånd

Nivå på fuktförhållanden i ett material. Fukttillståndet för material kan beskrivas som fukthalt, fuktkvot, relativ fuktighet mm.

Förhöjningsring

Vertikal distans som används för att möjliggöra anslutning av tätskiktet i golvbrunnen när golvbrunnen är för lågt monterad (d.v.s. övre kant ej i nivå med angränsande tätskikt).

Häftlimning

Enkellimning vid vilken materialet monteras först sedan vattnet i limskiktet i det närmaste har avdunstat.

Keramiska plattor

Endast ytskikt ej tätskikt.

Klämring

Anordning för att hålla tätskiktet på plats i golvbrunnen så att läckage och kapillärvandring förhindras.

Kontaktlimning

Limning genom bestrykning av såväl underlag som beläggningsmaterial och sammanläggning först efter det att limytorna blivit handtorra.

Kritiskt fukttillstånd

Gräns för vilket ett materials avsedda egenskaper och funktion inte uppfylls.

Kälfog

De två delarna som ska skarvas och svetsas ihop möts vinkelrät, dvs. i 90 graders vinkel, och således i två skilda plan. Metoden är inte tillåten för plastmatta enligt GVK. Se stumfog avseende skarvning av plastmatta genom svetsning.

Migrering

Kemisk kulörförändring hos produkt genom kontakt med och påverkan från annan produkt.

Målade ytor

Se www.vatrumsmalning.se

Plastmatta

Både tätskikt och ytskikt.

PVC

Polyvinylklorid, polymer uppbyggd av monomeren vinylklorid. PVC ingår tillsammans med mjukgörare, fyllmedel, stabilisatorer och färgämnen i PVC-plast för golv- och väggmattor i våtrum m.m.

RBK

Rådet för Byggkompetens, bland annat fuktmätning.

Relativ fuktighet

Luftens verkliga fuktinnehåll i förhållande till luftens fuktinnehåll i mättat tillstånd. Mäts också till exempel i betong. Relativ fuktighet anges ofta som % RF.

RF

Se relativ fuktighet.

Rörenomföringshylsa

Rörgenomföringshylsa är vanligtvis ett PP-rör. Hylsan ska ha en slät yta för anslutning mot tätskiktet.

Spackel

Används för bland annat finspackling av väggar och golv i tunna skikt.

Spärränna

Långsmal golvbrunn, som exempelvis placeras avskiljande, mellan duschplats och övrigt badrumsgolv.

SS-EN 1253

Standard – europanorm som golvbrunnar ska vara testade enligt, Avlopp - Brunnar för byggnader (tidigare NKBs produktregelnummer 17).

Storformatig platta

En keramisk platta anses vara storformatig om den är, till ytan, ca* 900 cm2 eller större.

Stos

Adapter eller fast ingjutet WC- och tvättställsavlopp. Är också tätningsanordning för tappvatten- och radiatorledning.

Stumfog

De två delarna som ska skarvas och svetsas ihop möts i samma plan.

Toalettrum/WC

Ett rum med en toalett. Rummet rengörs normalt med vatten, därför finns krav på tätskikt på golv med uppvik på vägg.

Toleranser

Tillåtna måttavvikelser från det önskade optimala måttet på ritningen.

Tunnskiktskonstruktion

Kakel- eller klinkerplatta som applicerats med utkammad fästmassa.

Tätskiktsmassa

Boverkets benämning. Motsvarar vätskebaserat tätskikt.

Tätskikt

Det skikt som ska hålla tätt på golv och vägg, till exempel plastmatta, tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt eller målad vägg.

Tätskiktsfolie

Ett tätskikt som består av heltäckande duk som är både vattentät och ångtät och vilken monteras med till exempel golvoch vägglim, vätskebaserat tätskikt eller 2-komponent cementbaserat tätskikt.

Undergolv

Stomme, bärande golv, som utgör underlag för golvbeläggning. Se även bjälklag.

Vattenbeständighet

Förmåga hos ett material att motstå påverkan av vatten.

VVS-Skruv

Helgängad skruv, kullerförsänkt huvud med grova och skarpa gängor. För tyngre montage direkt i trä- och stålregel samt tillsammans med plugg i övriga material. Skruven är lämplig i fuktig och aggressiv miljö. Material: Rostfritt stål – A2-65

Våtutrymme

Utrymme där golv och/eller vägg utsätts för vattenbegjutning, till exempel badrum, duschrum eller tvättstuga.

Våtzoner

GVK delar in våtrummet i våtzon 1 och våtzon 2. Våtzon 1 är duschplats eller motsvarande, + 1 m på vägg (om dusch är placerad mot yttervägg räknas hela väggen som våtzon 1) och hela golvytan med uppvik. Övrig väggyta räknas som våtzon 2.

Väggnära golvbrunn

Golvbrunn som får placeras närmare vägg än 200 mm och som till utseende och konstruktion är avsedd att placeras nära vägg.

Väggbrunn

Brunn som monteras i väggen där avloppet och vattenlås placeras i väggens konstruktion.

Vätskebaserat tätskikt

Ett tätskikt som levereras i flytande form i tät behållare. Tätskiktet appliceras med till exempel roller eller pensel, ofta i flera lager och kompletteras med förstärkningar med till exempel remsor vid hörn. Väv och målade ytor. Se www.vatrumsmalning.se

Väv och målade ytor

Se www.maleri.se

Ytjämnhet

Mått på en ytas finhetsgrad, släthet. En knagglig betongyta har dålig ytjämnhet men kan ha god ytplanhet. Ett golv med slät plastmatta som lagts på ett buktigt betongunderlag har god ytjämnhet men dålig ytplanhet.

Ytskikt

Keramiska plattor eller plastmatta eller målad vägg.

Ånggenomgångsmotstånd

Skikts förmåga att hindra vattenånga att transporteras i gasfas genom skiktet. Ånggenomgångsmotståndet uttrycks i [s/m].

Ångspärr

Materialskikt avsett att hindra transport av ånga orsakad av diffusion eller konvektion.

Överlappsfog

De två delarna skarvas med överlapp och de överlappande kontaktytorna fogas tillsammans genom limning.