Förutsättningar inför tätskiktsarbete - Vägg (kap. 6) /

6.4 Färdigt underlag – Vägg

För att uppfylla fackmässiga installationer av tätskikt ska följande förutsättningar uppfyllas:

6.4.1 Krav 

 • Befintligt tät- och ytskikt ska tas bort innan ett nytt tät- och ytskikt appliceras.
 • Underlaget ska vara fast, rent, plant och torrt samt fritt från sprickor och porer.
 • Vid plastmatta som tät- och ytskikt får temperaturen i underlaget vara lägst + 18°C.
 • Vid tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt får temperaturen i underlaget vara lägst + 10°C. Högre temperatur kan dock krävas för vissa produkter.
 • Underlaget ska ha max 85 procent relativ fuktighet om inte annat avtalats.
 • Underlaget ska vara fritt från hinder som försvårar applicering av tät- och ytskikt.
 • Betongväggar ska vara gjutna mot en slät form.
 • Putsade ytor ska ha en ytjämnhet motsvarande brädriven slätputs. Se putsstruktur 1-2 enligt avsnitt LBS i AMA Hus.
 • Spackel ska vara avsett för våtrum och det valda tät- och/eller ytskiktet.
 • Ytskador lagas med spackel, alternativt bruk.
 • Lättbetongväggar av block ska bredspacklas, alternativt putsas.
 • Väggelement ska skarvspacklas.
 • Organiskt bunden spackelmassa ska inte användas.

6.4.2 Tolerenser

AMA Hus tabell 44.C/-1
   MätlängdTolerans
 Buktighet   0,25 m  ± 2 mm
   2 m  ± 5 mm
 Lutning  H (mätlängd) mm  H/600, lägst +- 5 mm. högst +- 20 mm

Tabell 6. Krav på toleranser underlag vägg enligt AMA hus.

Detta innebär att 5 mm från lodlinjen gäller för alla väggar upp till höjden 3,0 meter (3000/600=5). Högre väggars tolerans beräknas enligt formeln H/600 enligt tabell ovan, dock max 20 mm.

Vid särskilda val av ytskikt kan andra toleranser än ovan angivna behöva avtalas. Exempelvis vid montering av storformatiga plattor på vägg krävs det högre krav på ytjämnhet.

Figurbeskrivning

Figur 29. Väggens lutning.