Förutsättningar inför tätskikt - Golv (kap. 5) /

5.1 Rörgenomföring som bryter golvets tätskikt

5.1.1 Boverkets Byggregler

I de delar av golvet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill får endast genomföringar för avloppsenheter utföras. Golvavlopp ska vara så fast förankrade i bjälklagskonstruktionen att inbördes rörelser inte uppstår mellan avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggning. Golvavloppets förankring och läge i höjd och våg bör kontrolleras innan det vattentäta skiktet appliceras. (BBR, Kap. 6.5335)

 

5.1.2 Krav

 • I plats för bad eller dusch får det endast finnas golvbrunn.
 • I bad- eller duschrum, tvättstuga och rum med vattenvärmare eller motsvarande ska inga rörgenomföringar finnas i golv förutom spillvattenrör och golvbrunn. Undantag från denna regel se 5.1.4.
 • Spillvattenrör/genomföringshylsor ska vara fixerade vinkelrätt mot golvet innan tätskiktet installeras, så att det inte kan uppstå rörelser mellan röret och golvet när tätskiktet monteras.
 • I WC-rum får rörgenomföringar även utföras utan rörgenomföringshylsa, förutsatt att de har en slät yta.
 • Anslutningsstos för WC-stolar och avloppsrör/hylsor ska vara utformade så att plastmattan på golvet kan krängas över stosen och ge ett uppvik enligt tätskiktsleverantörens anvisning.
 • Stosar/genomföringshylsor ska vara av material som tål temperaturer från värmefönar för golvmatta.
 • Stos, spillvattenrör och genomföringshylsor ska ha en slät yta och vara utformade så att tätningsmanschetter eller förseglingar för vätskebaserade tätskikt eller tätskiktsfolie kan anslutas vattentätt mot dem.
 • Rör ska inte ha rörkoppling monterad när tätskiktet monteras.

Figurbeskrivning

Fig 7. Mått för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med plastmatta som tät- och ytskikt (även bakom keramik).

Figurbeskrivning

Fig 8. Mått för spillvattenrör och golvbrunn i tvättstuga med tätskiktsfolie eller vätskebaserat tätskikt.

5.1.3 Toleranser

 • Avståndet mellan avloppsrör/hylsa och vägg ska vara minst 60 mm när tätskikt installeras.
 • Avloppsstosar, avloppsrör eller hylsor ska sticka upp minst 40 mm och max 60 mm över golv när tätskikt installeras. Efter installation av tätskikt kan rör kapas till önskad längd, förutsatt att tät- och ytskiktets anslutning till röret inte skadas.
 • Avståndet mellan avloppsrör/hylsor ska vara minst 100 mm.
 • Hål för genomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör eller annan genomföringsdetalj.
 • Avståndet mellan rörgenomföring och golvbrunnens yttre fläns ska vara minst 200 mm vid tätskiktsfolie och vätskebaserat tätskikt.
 • Avståndet mellan rörgenomföring och golvbrunnens yttre fläns ska vara minst 500 mm vid plastmatta som tätskikt bakom keramik eller som tät- och ytskikt.
 • Observera att det inte får förekomma rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt i plats för bad eller dusch, se krav 5.1.2.

5.1.4 Undantag för rörgenomföring som bryter golvets tätskikt

Rörgenomföringar som bryter golvets tätskikt ska undvikas så långt det går i syfte att minimera risken för vattenskada. I undantagsfall där det inte är praktiskt möjligt eller där det finns särskilda tekniska lösningar kan undantag godkännas. 

 • I bad- och duschrum eller i tvättstuga där det finns vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare ska rörgenomföringar till eller från sådana apparater utföras med rörgenomföringshylsa.
 • Rörgenomföringshylsa får inte placeras i plats för bad eller dusch.
 • I WC-rum ska avstånd mellan genomföringar i golv för tappvatten- eller värmerör med diameter mindre eller lika med 32 mm vara c/c 60 mm. För rör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör eller rörgenomföringshylsor vara minst 60 mm. Rörgenomföring ska ha slät yta för anslutning av tätskikt.

Figurbeskrivning

Rörgenomföringar i golv i bad- eller duschrum, tvättstuga och apparatrum med vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare ska rörgenomföringar till eller från sådana apparater utföras med rörgenomföringshylsa.

Nedanstående tabell gäller förutsatt att alla ovanstående krav och toleranser följs.

   Plats för bad eller duschBad- och duschrum med apparat*Tvättstuga med apparat*Apparatrum (Vattenvärmare, vattenmätare osv.)Toalettrum/Wc
 Golvbrunn  Godkänt  Godkänt  Godkänt  Godkänt  Godkänt
 Spillvattenrör  Ej godkänt  Godkänt  Godkänt  Godkänt  Godkänt
 Rör till vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare utan rörgenomföringshylsa.  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej tillämpbart
Rör till vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare med genomföringshylsa.  Ej godkänt  Undantag Godkänt  Undantag Godkänt  Undantag Godkänt  Ej tillämpbart
 Tappvatten- och eller värmerör med/utan genomföringshylsa.  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej godkänt  Ej godkänt  Godkänt

* Vattenvärmare, värmepump eller vattenmätare.


Tabell 1. Tabellen ovan redogör för vilka typer av genomföringar som är godkända att bryta golvets tätskikt beroende på typ av rör och utrymme.