Förutsättningar inför tätskikt - Golv (kap. 5) /

5.2 Golvbrunnar

Många vattenskador kan undvikas om golvbrunnen monteras på rätt sätt. Tänk på att det är särskilda regler för golvbrunnar som sitter närmare än 200 mm från väggen.

Figurbeskrivning

Fixering av golvbrunn med hjälp av montageplatta i träbjälklag.

5.2.1 Krav 

 • Vid renoveringar ska golvbrunnar bytas ut om de är tillverkade före 1990.
 • Vid renoveringar ska golvbrunnar bytas ut om det inte är säkerställt att de fungerar felfritt – till exempel om de är defekta, saknar klämringar eller reservdelar.
 • Golvbrunn ska vara monterad så att det inte kan uppstå rörelser mellan golvbrunnen och underlaget, tätskiktet eller golvbeläggningen.
 • I träbjälklag ska golvbrunnen vara monterad med monteringsplatta enligt golvbrunnsleverantörens anvisning.
 • I betongbjälklag ska golvbrunnar vara fixerade enligt tillverkarens monteringsanvisning.
 • Golvbrunnens placering ska möjliggöra rengöring och demontering av vattenlåset.
 • Golvbrunnens placering ska möjliggöra golvlutning/fall mot golvbrunnen.

Figurbeskrivning

Fixering av golvbrunn med hjälp av fixtur inför betonggjutning.

5.2.2 Toleranser 

 • En golvbrunn ska vara placerad minst 200 mm från väggens tätskikt, mätt från golvbrunnens yttre fläns. Undantag gäller för golvbrunnar som har godkänts för väggnära placering. Se kapitel 2.2 för mer information om väggnära brunnnar.
 • En golvbrunn ska vara monterad på samma nivå som intilliggande underlag för tätskikt.
 • Golvbrunnen får luta max 2 mm från golvbrunnens centrum till golvbrunnens ytterkant.
 • En golvbrunns läge i höjdled får avvika max 4 mm från angivet referensvärde, till exempel nivå för tät- eller ytskikt vid dörröppning.

Figurbeskrivning

Tolerans för golvbrunnens lutning.

Figurbeskrivning

Tolerans för golvbrunnens placering i höjdled.

5.2.3 Undantag 

 • Golvbrunnen ska i första hand placeras i rätt nivå och i våg för att undvika förhöjningsringar. Om en golvbrunn är placerad lägre än det underlag som tätskiktet ska appliceras på, kan man antingen höja golvbrunnen eller installera en förhöjningsring för att göra det möjligt att ansluta tätskiktet i önskad nivå och läge. I så fall ska endast den typgodkända förhöjningsringen för den specifika golvbrunnen användas.

5.2.4 Rekommendationer 

 • Tänk på att säkerställa att golvbrunnens placering i höjdled möjliggör tillräckligt med utrymme för eventuell installation av golvvärme.